Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zullen toegepast worden op alle koop- en/of
leveringsovereenkomsten van producten (fruit en groente) van Leveranciers aan
THOMASOL GESTION S.L.(BTW nummer B54019500)

1.2 De bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken zullen alleen van
toepassing zijn indien ze expliciet schriftelijk overeengekomen zijn.

1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Leverancier wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Schriftelijke bevestiging van de overeenkomst

2.1 Alle verzoeken tot prijs- of willekeurige andere opgaven die door THOMASOL
GESTION S.L., op wat voor wijze dan ook, gedaan zijn zullen geheel vrijblijvend zijn.

2.2 Alle overeenkomsten tussen partijen zullen door THOMASOL GESTION S.L.
schriftelijk aan de Leverancier bevestigd moeten worden. Alle bijlagen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zoals in de schriftelijke bevestiging van THOMASOL GESTION S.L. vermeld worden, zullen alleen op de partijen toegepast worden indien de aanvaarding ervan schriftelijk door THOMASOL GESTION S.L. is bevestigd.

3. Prijzen

3.1 De Leverancier zal op geen enkel moment op unilaterale wijze de overeengekomen prijzen en/of tarieven mogen verhogen.

3.2 Behalve indien anders wordt aangegeven, zullen alle prijzen in euro’s zijn, inclusief de transport- en andere kosten, exclusief BTW.

4. Plaats en wijze van levering en overmacht

4.1 Behalve indien anders overeengekomen wordt, zal de levering onder DDP
(Delivered Duty Payment) voorwaarden plaatsvinden, volgens het bepaalde in de
Incoterms 2000 van de ICC. Dit houdt onder andere in, dat de Leverancier de
producten op de afgesproken plaats aan THOMASOL GESTION S.L. moet leveren en
alle kosten en risico’s die aan het transport verbonden zijn op zich neemt.

4.2 De Leverancier verplicht zich ertoe de producten op de afgesproken tijd, datum en plaats te leveren, op afdoende wijze verpakt en overeenkomstig alle willekeurige overeengekomen aanwijzingen.

4.3 De levering op een ander moment, een andere datum en/of plaats dan die
overeengekomen is/zijn, is alleen toegestaan indien THOMASOL GESTION S.L.
vooraf op schriftelijke wijze hiervoor toestemming heeft gegeven.

4.4 Behalve in geval van overmacht, zal de Leverancier door het louter overschrijden van de overeengekomen leveringstermijn al verplicht zijn, zonder noodzaak tot betekening van ingebrekeblijving of de tussenkomst van de rechtbank, tot betaling van een boete van 1% van de overeengekomen koopprijs voor elke werkdag dat de leveringstermijn overschrijden wordt, tot een maximaal bedrag van 10% van de koopprijs, dit alles onverminderd het recht van THOMASOL GESTION S.L. de Overeenkomst te ontbinden en/of een schadevergoeding te claimen.

4.5 Indien de Leverancier denkt dat hij zijn verplichtingen jegens THOMASOL
GESTION S.L. niet binnen de overeengekomen termijn wegens overmacht na zal
kunnen komen, moet hij dit onverwijld aan THOMASOL GESTION mededelen. Indien
de Leverancier zijn informatieplicht niet nakomt, zal hij niet naderhand overmacht aan kunnen voeren en zal hij geheel verantwoordelijk zijn voor de schade die THOMASOL GESTION S.L. ten gevolge van de tekortkoming in de levering of de te late levering geleden heeft.

5. Overdracht van eigendom en risico

5.1 De Leverancier neemt het risico op schade of verlies van de producten tot op het moment van levering op de overeengekomen plaats op zich.

5.2 De eigendom van de producten zal naar THOMASOL GESTION S.L. overgaan
door middel van de levering op de afgesproken plaats (en overeenkomstig het
bepaalde in Artikel 4.2).

5.3 Indien THOMASOL GESTION S.L. vescheidene of alle producten weigert wegens
een te late levering of gebreken in de producten zelf, zal de Leverancier ertoe verplicht zijn de geweigerde producten voor eigen rekening terug te halen.

6. Facturatie en betaling

6.1 De facturen, met vermelding van het bestellingsnummer, zullen na levering aan THOMASOL GESTION S.L. gestuurd moeten worden. De betaling zal binnen 30 dagen na factuurdatum plaatsvinden.

6.2 THOMASOL GESTION S.L. zal over het recht beschikken elke willekeurige
betaling aan de Leverancier stop te zetten indien de Leverancier niet volledig aan een verplichting, vastgelegd in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden, voldoet.

6.3 THOMASOL GESTION S.L. zal op ieder moment het recht hebben de
openstaande facturen met iedere willekeurige vordering, die hij jegens de Leverancier ingediend mocht hebben, te compenseren.

7. Garantie, gebreken en en defecten

7.1 De Leverancier garandeert dat de geleverde producten aan de voorwaarden die
tussen partijen overeengekomen zijn voldoen en aan de kwalitieit die THOMASOL
GESTION S.L. redelijkerwijs mag eisen. De Leverancier garandeert in het bijzonder dat de geleverde producten aan de van kracht zijnde wetten en regelgeving (inclusief die met betrekking tot de fytosanitaire vereisten en de aanwezigheid in de producten van residuen, chemische producten en mineralen) van de Europese Unie en het land van herkomst voldoen, alsmede aan de door THOMASOL GESTION S.L. aangegeven van toepassing zijnde wetten en regelgeving van het land van doorvoer en van ontvangst.

7.2 De Leverancier moet in staat zijn de goede kwaliteit van de producten aan te tonen en zal de resultaten van de recent uitgevoerde inspecties moeten kunnen verschaffen.

7.3 Indien THOMASOL GESTION S.L. gebreken of defecten in de geleverde producten
op heeft gemerkt, moet het bestaan hiervan zo spoedig mogelijk aan de Leverancier medegedeeld worden. In dit geval, heeft THOMASOL GESTION S.L. het recht enkele of alle geleverde producten te weigeren. De bepalingen van de Artikelen 5.3 en 8.1 zullen op dit geval van toepassing zijn.

8. Beëindiging

8.1 THOMASOL GESTION S.L. heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, door middel van een betekening van ingebrekeblijving achteraf, indien:

a) THOMASOL GESTION S.L. de producten geweigerd heeft wegens een te late
levering of gebreken/defecten die in de producten waargenomen zijn.

b) De Leverancier een verzoek heeft ingediend tot uitstel van betaling van zijn
schulden, in geval van faillietverklaring, stopzetting van zijn commerciële transacties of liquidatie.

8.2 THOMASOL GESTION S.L. heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen indien de Leverancier niet tijdig of correct aan zijn verplichtingen heeft voldaan en zijn ingebrekeblijving niet binnen een redelijke termijn op eigen kosten op heeft gelost.

8.3 In geval van gehele of gedeeltelijke opzegging, zullen alle vorderingen van
THOMASOL GESTION S.L. jegens de Leverancier onmiddelijk opeisbaar worden.

8.4 In geval van gehele of gedeeltelijk opzegging, kan THOMASOL GESTION S.L.
besluiten het naderhand nakomen van de overeenkomst, op kosten van de Leverancier, aan een derde toe te vertrouwen. Dit zal geen invloed hebben op het recht van THOMASOL GESTION S.L. om een extra vergoeding uit hoofde van schade te eisen.

8.5 In geval van gehele of gedeeltelijke beëindiging wegens gebreken of defecten die door THOMASOL GESTION S.L. waargenomen zijn, zal hij het recht hebben de kosten van de inspectie van de geleverde kosten aan de Leverancier in rekening te brengen.

9. Verantwoordelijkheid en schadevergoeding

9.1 Iedere partij zal verantwoordelijk zijn voor de directe of indirecte schade die de andere partij op heeft gelopen door het niet nakomen van zijn verplichtingen.

9.2 De Leverancier zal THOMASOL GESTION S.L. vergoeden voor de vorderingen
van derden wegens schade die zij geleden hebben door de niet nakoming van de
Leverancier van zijn verplichtingen. Dit omvat de vorderingen van consumenten
wegens schade die ze geleden hebben omdat de geleverde producten defecten
vertonen en/of niet voldoen aan de bepalingen van Artikel 7.1.

10. Van toepassing zijnde wet

10.1 Alle bestellingen, bevestigingen van bestellingen en overeenkomsten (en de
uitvoering hiervan) zullen aan de Spaanse wet onderworpen zijn, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). De bepalingen van iedere andere internationale wetgeving inzake de verkoop van goederen die door de partijen uitgesloten kan worden, zal ook niet van toepassing zijn.

11. Geschillen

11.1 De in deze overeenkomst handelende partijen komen overeen dat alle
rechtszaken, meningsverschillen, problemen of vorderingen die op directe of
indirecte wijze uit de uitvoering of de interpretatie van de onderhavige
overeenkomst voortvloeien of hiermee verband houden, eerst aan arbitrage
onderworpen zullen worden ten overstaan van de Arbitragerechtbank van Alicante (Corte de Arbitraje de Alicante), gezeteld in de Officiële Kamer van Koophandel, Industrie, Diensten en Scheepvaart van Alicante, die opdracht zal krijgen voor de behandeling van de arbitrageprocedure en de benoeming van de arbiters, in overeenkomst met zijn Reglement en Statuten.

11.2 Alle geschillen die mochten voortvloeien uit of verband houden met deze
algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop ze van toepassing zijn, zullen voorgelegd worden aan de rechtbank van Alicante (Spanje).